Pomoc i informacje

Pomoc i informacje2017-12-11T08:30:58+01:00

Potrzebujesz pomocy?

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze problemy i pytania, związane z produktami oferowanymi przez nasz Bank.
Jeśli nie uda ci się znaleźć samodzielnie rozwiązania twojego problemu, skontaktuj się z nami – na pewno pomożemy.

Bezpieczeństwo bankowości internetowej2017-07-24T22:00:35+02:00
EURO-FATCA2018-08-29T21:26:30+02:00

EURO-FATCA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO-FATCA:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Jeleśni.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:359:FULL&from=PL

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Bank Spółdzielczy w Jeleśni zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji Bank Spółdzielczy w Jeleśni będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Bank Spółdzielczy w Jeleśni przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunki bieżące, rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze, karty kredytowe.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują dostępne są w placówkach banku.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów.

W przypadku wątpliwości w zakresie znaczenia wskazanych powyżej terminów oraz ich zastosowania, należy kliknąć zakładkę Wykaz terminów i zapoznać się z ich definicjami.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Jeleśni nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD Zewnętrzna strona internetowa: Link otworzy się w nowym oknie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

 1. Czym jest EURO-FATCA?Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.
 2. Kogo dotyczy Euro-Fatca?Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.
 3. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Jeleśni o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.
 4. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.
 5. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Jeleśni

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Jeleśni poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 1. imię i nazwisko;
 2. aktualny adres zamieszkania;
 3. miejscowość i kraj urodzenia;
 4. data urodzenia;
 5. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 1. nazwa;
 2. aktualny adres siedziby (w tym kraj);
 3. kraj/ kraje rezydencji podatkowej;
 4. status podmiotu;
 5. dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;
 6. numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.
 1. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności.  W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Jeleśni nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.
  1. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Jeleśni ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.
  2. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?Bank Spółdzielczy w Jeleśni jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
  3. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie ………….. a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

  • saldo rachunku lub wartość
  • łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.
  1. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECDhttps://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ:

 1. CRS:Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taką informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.
 2. Klient Indywidualny:Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)
 3. Podmiot:Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.
 4. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.
 5. Rezydencja podatkowa:Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Jeleśni nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.
 6. TIN (ang. Tax Identification Number):TIN to numer identyfikacji podatkowej, składający się z unikalnej kombinacji liter lub cyfr, przypisanej przedsiębiorstwom. W niektórych państwach zamiast TIN stosuje się inny przypisany numer, np. numer ubezpieczenia społecznego.
 7. OświadczeniaOświadczenia to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Podmiotów.
 8. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

 

 • dywidendy
 • odsetki
 • dochód równoważny z odsetkami
 • opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**
 • ubezpieczenia rentowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe
 • nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych
 • dochód netto ze swapów
 • kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniężnych.

 

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

** Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. Automatyczna wymiana informacjiAutomatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.
 2. Osoba KontrolującaOsoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.
Płatność kartą w internecie – aktywacja kart – kartosfera2018-08-29T21:30:37+02:00

Płatność kartą w internecie

 

 

 

W celu odblokowania płatności w Internecie przy pomocy kart płatniczych (Visa Debetowa lub Biznes), należy ustalić wysokość limitu transakcji internetowych telefonicznie lub bezpośrednio w jednostkach Banku Spółdzielczego w Jeleśni oraz aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Jeleśni aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl i wybrać opcję “Zarejestruj się”;
 • podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
 • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od dnia 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:

 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
 • zmieniać kod PIN,
 • zastrzegać kartę.
Przekazy walutowe (zagraniczne)2022-06-08T11:55:34+02:00

Przekazy walutowe (zagraniczne)

Nasz kod SWIFT: POLUPLPR

Bank realizuje zagraniczne zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych prowadzących rachunki w naszym Banku.

Oferujemy następujące typy przelewów dewizowych:

 • przelew regulowany,
 • przelew SEPA,
 • polecenie wypłaty.

Płatności realizujemy w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska), GBP (funt brytyjski),CHF (frank szwajcarski)

Przy kwotach od równowartości 20 000 oferujemy indywidualne negocjowanie kursów walut. Istnieje możliwość realizacji zleceń w trybie przyspieszonym w walutach PLN, USD, GBP, a EUR, USD, GBP w trybie pilnym.

Kod BIC (SWIFT) Banku: POLUPLPR.
Bank realizuje zlecenia w obrocie dewizowym za pośrednictwem następujących systemów: SWIFT, EuroElixir oraz TARGET2.

Przelew regulowany to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terenie Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie spełniająca następujące warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.0000;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”.

Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:

 • waluta transakcji EUR;
 • zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 • koszty „SHA”
 • nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 • bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

W celu wykonania przelewu dewizowego DO Banku Spółdzielczego w Jeleśni należy podać następujące informacje:

 • konto bankowe – Numer IBAN dla Klientów Banku Spółdzielczego w Jeleśni składa się z 26-cyfrowego Numeru Rachunku Bankowego poprzedzonego kodem kraju tj. PL,
 • prawidłowe dane (imię i nazwisko lub nazwa firmy) adresata przelewu. Jest to niezwykle ważne, gdyż niektóre banki zagraniczne wstrzymują przelew, jeśli dane podane nie zgadzają się z danymi
 • właściciela rachunku,
 • dokładny adres adresata wpłaty,
 • międzynarodowy kod BIC – SWIFT identyfikujący bank odbiorcy przelewu: POLUPLPR,
 • nazwę i adres banku odbiorcy (“Bank Spółdzielczy w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia, ul. Żywiecka 8”).
Bankowy Fundusz Gwarancyjny2018-08-29T21:34:36+02:00

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

BFG

Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Jeleśni objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach, powołaną ustawą z dnia 14 grudnia 1994r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 474 z późn.zm.).

Gwarancjami BFG w 100% objęte są wszystkie depozyty, zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Jeleśni, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR.

KLIKNIJ – Ulotka informacyjna BFG.

Procedura reklamacji2022-06-08T11:54:47+02:00

Procedura reklamacji

Pracownicy Banku Spółdzielczego w Jeleśni dokładają wszelkich starań aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały najwyższe rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeżeli mimo wszystko nie Jesteś zadowolony ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Twoich oczekiwań możesz złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • telefonicznie – pod numerem telefonu: 33 863 60 20
 • pisemnie – wysyłając list na adres Bank Spółdzielczy w Jeleśni, 34-340 Jeleśnia, ul. Żywiecka 8
 • osobiście – w najbliższej placówce

Wszystkie reklamacje wpływające do Banku Spółdzielczego w Jeleśni rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do naszego Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną przez Ciebie reklamację może wynieść 30 dni kalendarzowych. Zgłaszane przez Ciebie reklamacje rozpatrywane są przez nasz Bank nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Ciebie reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny. Dla Twojej wygody składając reklamację możesz wybrać w jakiej formie chciałbyś otrzymać od nas odpowiedź.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Ciebie skargi czy reklamacji nie satysfakcjonuje Cię? W takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji Banku.

Dodatkowo przysługuje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku Spółdzielczego w Jeleśni do:

 • Arbitra Bankowego – w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8000 złotych
 • Sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego
 • Sądu powszechnego w drodze powództwa cywilnego
 • Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta
 • Rzecznika Ubezpieczonych w przypadku spraw dotyczących ubezpieczeń

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Zastrzeganie dokumentów2022-08-08T12:13:43+02:00

Zastrzeganie dokumentów

Utraciłeś dokument? Nie ryzykuj – zastrzeż go w Banku! Chroń najcenniejszy skarb – swoją tożsamość!

Zarówno Klienci Banku jak i osoby nie będące klientami Banku mają możliwość dokonania zastrzeżenia zagubionych lub skradzionych dokumentów tożsamości.

W dowolnej placówce Banku każda osoba może dokonać zastrzeżenia następujących dokumentów tożsamości:

 • dowód osobisty,
 • tymczasowy dowód osobisty,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka marynarska,
 • paszport,
 • karta stałego pobytu,
 • dokument zagraniczny,
 • inny dokument (niezdefiniowany),
 • oraz dowód rejestracyjny, karty.

System DZ

Zatrzymana karta w bankomacie2017-07-15T22:28:00+02:00

Zatrzymana karta w bankomacie

Bankomat zabrał mi kartę, dlaczego?

Przyczyn zatrzymania karty przez bankomat jest kilka:

 • Spóźniliśmy się z odbiorem karty z bankomatu
 • Wprowadziliśmy trzykrotnie błędny kod PIN
 • Nasza karta jest zastrzeżona, wtedy każda próba użycia karty spowoduje jej zatrzymanie
 • Posiadana karta jest przeterminowana
 • W czasie transakcji nastąpiła awaria bankomatu
Blokada i zastrzeżenie kart płatniczych2017-07-15T22:27:19+02:00

Blokada i zastrzeżenie kart płatniczych

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Infolinii Banku (tel.:+48 86 215 50 50 lub 22 539 50 50),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście lub telefonicznie w placówce naszego Banku,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w placówce Banku, która wydała kartę.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.

Blokowanie i odblokowanie dostępu do bankowości elektronicznej2022-06-08T10:40:34+02:00

Zablokować dostęp do systemu Internet Banking możesz poprzez:

 • trzykrotne wprowadzenie błędnego hasła na stronie logowania do usługi lub,
 • telefonicznie w godzinach pracy banku – tel. 33 863 60 20,
 • osobiście w jednostce Banku – lista placówek,
 • wysłanie wiadomości SMS z numeru telefonu, na który przesyłane są kody do autoryzacji transakcji (o treści bi#identyfikator na numer +48 511 120 297),
 • wysłanie wiadomości SMS z dowolnego numeru telefonu (o treści bi#identyfikator#PESEL na numer +48 511 120 297).

Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej:

 • osobiście w jednostce Banku – w przypadku zablokowania przez wiadomość SMS,
 • osobiście w jednostce Banku lub telefonicznie – gdy zablokowano dostęp poprzez błędne podanie hasła.
Przejdź do góry